Światowy Dzień Wody 2018

Już po raz 24. obchodzimy Światowy Dzień Wody (World Water Day). Towarzyszy  mu tegoroczne hasło: PRZYRODA DLA WODY. W marcowym wydaniu Nr 3 (831) miesięcznika GOSPODARKA WODNA, Wojciech Majewski z IMGW-PIB Warszawa opublikował swój artykuł (str. 69-71) poświęcony temu wydarzeniu.

Poniżej treść tego artykułu:

„W 1993 r. wszystkie kraje należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych, na posiedzeniu w Rio de Janeiro poświęconemu zrównoważonemu rozwojowi, przyjęły jednomyślnie uchwałę o obchodzeniu w dniu 22 marca każdego roku Światowego Dnia Wody. Przyjęcie tej uchwały było uznaniem niezwykłej wagi wody w życiu człowieka, w rozwoju społecznym i gospodarczym, a także zachowaniu środowiska naturalnego. Po raz pierwszy ŚDW obchodzono w 1994 r. Pierwszym hasłem było: Dbałość o nasze zasoby wodne leży w interesie każdego człowieka (Carrying for our Water Resources is Everybody’s Business). Hasło to po 23 latach obchodzenia ŚDW jest nadal w pełni aktualne. W następnych latach występowały różne hasła związane z wodą, jej zasobami i gospodarowaniem, a nawet kulturą. Każdorazowo ŚDW był obchodzony pod wybranym hasłem, aby zwrócić uwagę wszystkich na określony problem gospodarki wodnej, który jest w tym czasie szczególnie istotny. Problemy zaopatrzenia w wodę i ochrony przed różnymi formami żywiołu związanego z wodą są bardzo nierównomiernie rozłożone na całym świecie. W krajach rozwiniętych często nie jesteśmy w stanie zrozumieć problemów wody, jakie nękają kraje rozwijające się. Trudne do wyobrażenia w krajach rozwiniętych są sytuacje braku wody do kąpieli czy użycia toalety, a nawet braku wody do picia i przyrządzania posiłków. Możliwe jest to jedynie w przypadku awarii sieci wodociągowej, co zdarza się bardzo rzadko.

         Zanim ustanowiono Światowy Dzień Wody, w 1968 r. grupa naukowców, działaczy gospodarczych i polityków utworzyła niezależny zespół, który nazwano KLUBEM RZYMSKIM. Po czterech latach pracy zespołu, w 1972 r. opublikowano raport Klubu Rzymskiego pod tytułem Granice Rozwoju(the Llimits of Growth).

Podstawowym wnioskiem Raportu było stwierdzeniem że jeżeli rozwój świata będzie nadal szedł w bieżącym kierunku i z takim zużyciem surowców i energii oraz zanieczyszczenia środowiska, to ludzkości będzie grozić w najbliższym czasie poważny kryzys.

W 1970 r. w Stanach Zjednoczonych powstała Agencja Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency) jako wynik gwałtownie pogarszającego się stanu środowiska w tym kraju. Agencja ta ma bardzo wysoką rangę i uprawnienia w systemie administracji państwowej. Był to wyraźny zwrot w stronę ochrony środowiska.

W 1987 r. został opublikowany raport specjalnej Komisji ONZ  pod kierownictwem Pani Brundtland, zatytułowany Nasza Wspólna Przyszłość (Our Comon Future). W tym raporcie po raz pierwszy została sformułowana zasada zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development). Zrównoważony rozwój, to rozwój, który spełnia potrzeby obecnego pokolenia bez ograniczenia możliwości spełnienia potrzeb przyszłych pokoleń.

Rozkład zasobów wodnych na kuli ziemskiej (chodzi tu o wodę słodką) jest bardzo nierównomierny, a ponadto bardzo skromny. Są kraje, które mają nadmiar wody, ale i takie, które cierpią na permanentny niedostatek tego życiodajnego surowca.. Zasoby wody są w dużej mierze pochodną opadów atmosferycznych. Jako skrajne wartości możemy wymienić: miejscowość Czerapundżi w Indiach u podnóża Himalajów, gdzie średni opad roczny wynosi ok. 12 000 mm, i pustynię Atacama w Chile u podnóża Andów, gdzie od kilkudziesięciu lat nie spadła kropla deszczu.

W tej sytuacji cele ŚDW możemy sformułować w następujących punktach:

- identyfikowanie krytycznych problemów wodnych o znaczeniu lokalnym, regionalnym i globalnym na bazie bieżących szacunków ilości i jakości zasobów wodnych;

- podnoszenie świadomości społeczeństwa co do krytycznych problemów wodnych na wszystkich szczeblach decyzyjnych;

- tworzenie platformy dla wspólnej strategicznej wizji zintegrowanej gospodarki wodnej na bazie zrównoważonego rozwoju oraz promowanie i wdrażanie efektywnych polityk oraz strategii gospodarowania zasobami wodnymi;

- zapewnienie rady i odpowiedniej informacji instytucjom i decydentom na temat rozwoju i wdrażania wszechstronnej polityki oraz strategii zrównoważonego gospodarowania wodą z uwzględnieniem potrzeb środowiskowych i społecznych;

- rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z rzekami trans granicznymi, które stanowią bardzo ważny aspekt społeczny i polityczny.

Jakie są globalne problemy związane z wodą na kuli ziemskiej?

- Obecnie ok. 800 mln ludzi na kuli ziemskiej nie ma dostępu do zdrowej wody do picia. Ten brak wody w konsekwencji powoduje wiele śmiertelnych chorób, szczególnie wśród dzieci.

- Około 2 miliardy ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych.

- Około 6 tys. dzieci umiera każdego dnia z powodu chorób związanych z zanieczyszczoną wodą, złymi warunkami sanitarnymi i brakiem należytej higieny.

- Brak bezpiecznej wody do picia i urządzeń sanitarnych powoduje ok. 80% wszystkich chorób w krajach rozwijających się.

- O nierównomiernym dostępie do wody może świadczyć fakt, że jedno spłukanie ubikacji w krajach rozwiniętych zużywa tyle wody, ile przeciętna osoba w krajach rozwijających się zużywa dziennie na picie, pranie, mycie i gotowanie.

- Zużycie wody w trzech ostatnich dziesięcioleciach wzrastało dwukrotnie szybciej w krajach rozwijających się niż przyrost ludności. Kraje środkowego Wschodu, północnej Afryki i południowej Azji odczuwają chroniczny brak wody.

- W krajach rozwijających się prawie 90% ścieków jest odprowadzanych do wód naturalnych bez oczyszczania, co w sposób znaczący ogranicza możliwości wykorzystania tych wód do innych celów.

- W wielu krajach pobór wody z rzek, jezior i zbiorników dla nawodnień rolniczych wynosi aż 60-70%  całego poboru.

- Nadmierne użycie wód gruntowych do nawodnień spowodowało w wielu regionach obniżenie ich poziomu o wiele metrów, zmuszając ludzi do użycia do picia wody o niskiej jakości.

- Powodzie w latach 90. Ubiegłego stulecia dotknęły ok. 75% ludzi narażonych na zagrożenia naturalne i spowodowały ok. 30% start wywołanych naturalnymi zniszczeniami.

- Woda jest zasobem naturalnym, który nie ma substytutu, a jednocześnie dotyka wszelkich aspektów ludzkiej cywilizacji – poczynając od rolnictwa i przemysłu aż do wartości kulturowych i religijnych występujących w naszym społeczeństwie.

- Ilość wody słodkiej na kuli ziemskiej jest stała, a możliwość jej wykorzystania maleje.

W ostatnich latach sytuacja zaopatrzenia w wodę na kuli ziemskiej uległa dalszemu pogorszeniu. Nastąpił dalszy wzrost ludności przy jednoczesnym zmniejszeniu się dostępnych zasobów wodnych, co jest wynikiem poważnego zanieczyszczenia wód, które nie  nadają się do użycia, oraz wynikiem zwiększenia temperatury powietrza powodującego intensywniejsze parowanie. W ujściowych odcinkach rzek powoduje to mniejsze przepływy niż w poprzednich dekadach.

Nie sposób nie wspomnieć tu o zmianach klimatycznych, które powodują coraz częstsze pojawianie się sytuacji ekstremalnych i tym samym zwiększoną nierównomierność przepływu w czasie   powodzi i susz. Powoduje to trudność w planowym wykorzystaniu zasobów wodnych.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że coraz większe ilości wody słodkiej pochodzą z odsalania wody morskiej. Na świecie w 150 krajach działa już kilkanaście tysięcy odsalarni wody, jednakże ilość uzyskiwanej wody słodkiej nie stanowi jeszcze istotnej wielkości w ogólnym bilansie wody słodkiej.

HASŁA ŚWIATOWEGO DNIA WODY

W początkowym okresie obchodów ŚDW przeważały coroczne hasła o charakterze technicznym. Można wymienić następujące:

- Woda dla spragnionych miast (1996),

- Światowe zasoby wody (1997),

- Wody podziemne (1998),

- Każdy żyje poniżej (1999),

- Woda dla zdrowia (2001),

- Woda dla rozwoju (2002),

- Woda dla przyszłości (2003),

- Woda i kataklizmy (2004),

- Urządzenia sanitarne (2008),

- Wody trans graniczne (2009),

- Woda i energia (2014).

Pojawiały się też hasła o charakterze bardziej ogólnym:

- Kobiety i woda (1995),

- Woda dla XXI wieku (2000),

- Woda dla życia (2005); (to hasło rozpoczęło 10-letnią dekadę poświęconą wszelkim aspektom znaczenia wody w użyciu ludzi i środowiska),

- Woda i kultura (2006),

- Czysta woda dla zdrowego świata (2010),

- Woda dla miast (2011),

- Woda i ścieki (2017).

Były też hasła związane ze zrównoważonym rozwojem:

- Woda i bezpieczeństwo żywności (2012),

- Współpraca w dziedzinie wody (2013),

- Woda a zrównoważony rozwój (2015).

W 2015 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals SDG) do 2030 r.

Wyróżniono ogółem 17 SDG. Cel 6. to czysta woda i urządzenia sanitarne (clean water and sanitation). Ten cel został sformułowany jako zapewnienie dostępności do wody i zrównoważonego zarządzania wodą oraz urządzeniami sanitarnymi dla wszystkich. Jest to bardzo ambitny cel, podobnie jak również wiele pozostałych. Cel ten został przedstawiony w postaci sześciu celów szczątkowych:

- dostępność dla wszystkich do zdrowej wody pitnej,

- urządzenia sanitarne i higiena dla wszystkich,

- poprawa jakości wód,

- zwiększenie efektywności w zużyciu wody,

- zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi i współpraca trans graniczna,

- odtworzenie ekosystemów wodnych.

Cel 6. łączy się z sześcioma innymi celami mającymi głównie za zadanie zmniejszenie śmiertelności i chorób przenoszonych za pośrednictwem wody. W tym roku przyjęto, ze dekada lat 2018-2028 będzie okresem poświęconym hasłu Water for sustainable development (woda dla zrównoważonego rozwoju). Uważa się, że zrównoważony rozwój nie może odbywać się bez udziału wody.

HASŁO 2018 R. NATURE FOR WATER (PRZYRODA DLA WODY)

W tym haśle staramy się uzmysłowić, wszystkim, że wiele celów gospodarki wodnej możemy osiągnąć, stosując takie rozwiązania, jakie spotykane są już w przyrodzie, do ograniczania powodzi, złagodzenia skutków susz i ograniczenia zanieczyszczenia naszych wód powierzchniowych.

Nie jest to niestety precyzyjne hasło, ponieważ pozostawia uczestnikom ŚDW, możliwą bardzo zróżnicowaną interpretację, w przeciwieństwie do haseł w poprzednich latach, które były bardziej jednoznaczne. Można przyjąć również, że tak sformułowane hasło pokazuje kierunek naszych działań wodnych w sposób zbliżony do natury, w przeciwieństwie do haseł w minionych latach, które miały głównie aspekt zbliżony do technicznego”.


Drukuj   E-mail

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież