O Towarzystwie

Dlaczego Towarzystwo Przyjaciół Szkoły przy zaporze w Dębem?

Kilka ważnych powodów złożyło się na to, że grupa Absolwentów wywodząca się ze Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły w Dębem TGW oraz Stowarzyszenia Zwykłego Absolwentów Technikum w Dębem oraz przedstawiciele kadry pedagogicznej Szkoły, postanowiła powołać nowe stowarzyszenie. Podstawowe dwa są następujące: pierwsze ze stowarzyszeń nie prowadziło od dawna żadnych działań, będąc tym samym „uśpionym” i nie do „ obudzenia”, drugie po spełnieniu swojej misji polegającej na wydaniu Monografii Technikum w Dębem z okazji 50-lecia Szkoły, nie dawało możliwości prawnych realizacji planowanych dalszych zamierzeń m.in. związanych z wydawaniem czasopisma – kwartalnika pt.” Szkoła przy zaporze w Dębem”, który to właśnie oddajemy do Waszych rąk. Jest jeszcze jeden ważny powód – formuła nowego Towarzystwa, jak wynika z samej nazwy, pozwala jednoczyć wokół inicjatyw oświatowych nie tylko Absolwentów Technikum, lecz wszystkich tych, dla których rozwój Szkoły ma szczególne znaczenie, pozostawiając wiodącą rolę właśnie Absolwentom. Ponadto, jak łatwo zauważyć, poza dyskusją pozostawiamy lokalizację naszej Szkoły, kładąc nacisk na lokalizację zapory wodnej nierozerwalnie związanej z tradycją Szkoły. Wprawdzie przesunięto granice miejscowości Dębe, to jednak zapora wodna historycznie rzecz biorąc pozostanie w świadomości społecznej właśnie w tej miejscowości.

I tak, 13 grudnia 2013r. grono 19 członków- założycieli powołało do życia Towarzystwo Przyjaciół Szkoły przy zaporze w Dębem na zebraniu założycielskim zorganizowanym na terenie naszej dawnej Szkoły. Oczywiście zebranie miało charakter organizacyjny, na którym przyjęto Statut , powołano statutowe władze oraz przyjęto program działania. W skład Zarządu Towarzystwa wybrano następujące osoby powierzając im jednocześnie następujące funkcje: Prezes Jerzy Wilczyński, Wiceprezes Andrzej Gronek, Skarbnik Mariusz Bułka oraz Członkowie Zarządu: Grażyna Chojnowska i Ewa Zając - wszyscy są Absolwentami TGW Dębe . Powołano również Komisję Rewizyjną w składzie: Przewodniczący Marcin Gągolewski, oraz Członkowie: Urszula Kowalska i Tomasz Suchenek.

Jednocześnie przyjęto program działania określony Statutem Towarzystwa. Pośród wielu zadań naczelnym stało się wydawanie kwartalnika p.t. „ Szkoła przy zaporze w Dębem”. Ponadto, za bardzo ważne cele uznano: tworzenie więzi Absolwentów z młodzieżą uczącą się w Szkole, czemu służą m.in. tradycyjne już mecze siatkarskie z cyklu „Absolwenci – Uczniowie”, propagowanie historii Szkoły, dbanie o jej dobre imię, kultywowanie tradycji Szkoły, a także pielęgnowanie więzi koleżeńskich wśród Absolwentów Szkoły realizowane m.in. poprzez organizację corocznych Zlotów Absolwentów.

Szczególnego znaczenia nabiera propagowanie przez nasze Towarzystwo kształcenia zawodowego na poziomie średnim, technicznym, które było nierozerwalnie związane ze Szkołą przy zaporze. Zostało ono niestety zaniechane na fali deprecjacji tego typu wykształcenia i trendu likwidacji szkolnictwa technicznego w skali ogólnopolskiej. Ku naszemu zadowoleniu ten negatywny trend powoli zaczyna się zmieniać i być może już niebawem powitamy pierwszych absolwentów gimnazjów, którzy podejmą trud kształcenia technicznego. Z bardziej przyziemnych celów przyświecających powstaniu Towarzystwa jest chęć niesienia pomocy technicznej Szkole w rozwiązywaniu problemów technicznego utrzymania szkolnych obiektów budowlanych. Te i inne zadania mogą być realizowane dzięki przychylności Dyrekcji i kadry pedagogicznej Szkoły za co, w imieniu Absolwentów – członków Towarzystwa, serdecznie dziękujemy.

 

 

Zarząd

Towarzystwa Przyjaciół Szkoły

przy zaporze w Dębem

 

 

 

 

Drukuj   E-mail
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Towarzystwa Przyjaciół Szkoły przy Zaporze w Dębem
Tworzenie stron internetowych Pedros.com.pl