Statut Towarzystwa

Statut Stowarzyszenia: Towarzystwo Przyjaciół Szkoły przy Zaporze w Dębem

STATUT

Stowarzyszenia: Towarzystwo Przyjaciół Szkoły przy zaporze w Dębem

(tekst jednolity)

 

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania i siedziba Stowarzyszenia

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Przyjaciół Szkoły przy zaporze w Dębem, w dalszej części zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 70, poz. 855 z późniejszymi zmianami.

 

§ 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Stowarzyszenie może działać również poza granicami kraju.

 

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół w Wieliszewie, Liceum Ogólnokształcące w Komornicy ul. Nasielska 7, 05-140 Serock.

 

§ 4

Stowarzyszenie swą działalność opiera na aktywności członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania na warunkach określonych w ich statutach, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i kierunki działania

 

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Nawiązywanie i utrzymywanie więzi między absolwentami Szkoły oraz wzajemne wspieranie się poprzez różne formy współpracy koleżeńskiej.
 • Propagowanie historii i tradycji Szkoły.
 • Dbanie o dobre imię Szkoły i wspieranie jej działalności wychowawczej i dydaktycznej.
 • Kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury.
 • Propagowanie idei integracji europejskiej oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z uczniami szkół z innych krajów.
 • Wspieranie udziału młodzieży w życiu publicznym oraz propagowanie idei partnerstwa i współpracy uczniów z władzami lokalnymi.
 • Troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych.
 • Wspieranie i pobudzanie inicjatyw młodzieży w zakresie realizacji celów stowarzyszenia.

 

§ 8

Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 • Organizowanie zjazdów, zlotów i spotkań koleżeńskich, imprez rocznicowych, sympozjów naukowych, wystaw okolicznościowych i innych tego rodzaju przedsięwzięć, jak konferencje, kongresy, seminaria, dyskusje, konkursy.
 • Działalność informacyjną, edukacyjną i wydawniczą: wydawanie czasopism, monografii, publikacji książkowych, albumów, pamiętników, ksiąg pamiątkowych oraz utworów literackich.
 • Inicjowanie i wspieranie działalności popularyzującej Szkołę i współpraca w tym zakresie z wydawnictwami, mass-mediami, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi.
 • Fundowanie stypendiów i nagród dla wyróżniających się absolwentów i uczniów Szkoły.
 • Udzielanie pomocy potrzebującym członkom Stowarzyszenia i uczniom.
 • Przyznawanie nagród i wyróżnień honorowych ustanowionych przez Stowarzyszenie absolwentom i uczniom Szkoły za wybitne osiągnięcia sportowe, naukowe, kulturalne i społeczne.
 • Współpracę z dyrekcją, gronem pedagogicznym i samorządem Szkoły.
 • Organizowanie imprez kulturalnych, wspieranie zespołów i grup artystycznych.
 • Integrowanie członków Stowarzyszenia poprzez aktywną działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
 • Współdziałanie na rzecz realizacji celów statutowych z władzami samorządowymi, podmiotami gospodarczymi i innymi partnerami w kraju i za granicą.

 

 

ROZDZIAŁ III

Członkostwo Stowarzyszenia. Prawa i obowiązki członków.

 

§ 9

Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia będąca absolwentem, uczniem lub nauczycielem Szkoły, która w formie pisemnej deklaracji zgłosiła swe przystąpienie do Stowarzyszenia. Członkostwo zwyczajne przyznaje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.

 

§ 10

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wspiera działalność Stowarzyszenia i w formie pisemnej deklaracji zgłosi do niego akces. Członkostwo przyznaje Zarząd w formie uchwały.

 

§ 11

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

 • Rezygnacji w formie pisemnej lub elektronicznej.
 • Skreślenia z listy członków w przypadku niepłacenia składek, działania na szkodę Stowarzyszenia, łamania postanowień Statutu. Decyzje o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 • Od decyzji o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 • Śmierci członka Stowarzyszenia.
 • Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

 

 

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

 • Przestrzegania statutu.
 • Czynnego udziału w realizacji celów statutowych.
 • Regularnego opłacania składek członkowskich.

 

§ 13

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

 • Uczestniczenia w pracach, zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 • Zgłaszania wniosków i uwag oraz podejmowania inicjatyw w zakresie realizacji celów statutowych.
 • Bieżącej informacji o działalności Stowarzyszenia.
 • Korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

 

§ 14

Członkom wspierającym Stowarzyszenia przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

 

§ 16

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie może być zwyczajne – zwoływane raz w roku, albo nadzwyczajne – zwoływane w ciągu 30 dni z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, bądź na pisemny wniosek ¼ (jednej/czwartej) liczby członków Stowarzyszenia.

 

§ 17

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków winno być doręczone w formie pisemnej lub elektronicznej na 14 dni przed terminem jego odbycia.

 

§ 18

W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą z głosem stanowiącym członkowie Stowarzyszenia, a z głosem doradczym zaproszeni goście.

 

§ 19

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 20

Do zadań Walnego Zebrania Członków należy:

 • Uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
 • Wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia.
 • Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 • Uchwalanie wysokości składki członkowskiej.
 • Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia.
 • Ustanawianie wyróżnień, nagród i tytułów honorowych.
 • Rozpatrywanie odwołań od uchwał, decyzji i orzeczeń w sprawach członkostwa.
 • Podejmowanie uchwał o zmianie statutu Stowarzyszenia.
 • Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i wyznaczenia likwidatorów oraz o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
 • Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych do porządku obrad przez władze oraz przez członków Stowarzyszenia.
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków złożonych przez członków.
 • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu składanych przez członków Stowarzyszenia.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

 

§ 21

Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym podczas Walnego Zgromadzenia Członków większością 2/3 (dwóch/trzecich) głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że taką samą większością głosów Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeprowadzeniu głosowania jawnego.

W przypadku, gdy w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej większości 2/3 (dwóch/trzecich) głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania z udziałem dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów i wybrany zostanie ten kandydat, który uzyskał bezwzględną większość głosów co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 22

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

W razie zmniejszenia się składu Zarządu Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Zarządu Stowarzyszenia w formie głosowania. W tym trybie można powołać nie więcej niż 2 członków Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 23

Do reprezentowania Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 

§ 24

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb – nie rzadziej jednak niż jeden raz w kwartale.

 

§ 25

Wszystkie decyzje Zarząd podejmuje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia.

 

§ 26

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 • Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 • Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
 • Uchwalanie planów pracy w oparciu o przyjęte przez Walne Zebranie Członków kierunki działania.
 • Inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie współpracy z władzami samorządowymi, organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą.
 • Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, jego realizacja i składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z jego wykonania.
 • Sporządzanie rocznego bilansu z działalności Stowarzyszenia.
 • Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 • Zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów.
 • Podejmowanie uchwał o przyjęciu do Stowarzyszenia i o skreśleniu z listy członków.
 • Zatrudnianie pracowników.
 • Udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania Stowarzyszenia w postępowaniu przed sądami i organami administracji rządowej i samorządowej.
 • Przyznawanie stypendiów i pomocy materialnej.
 • Powoływanie jednostek organizacyjnych i komisji problemowych.

§ 27

Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

 

§ 28

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego komisji.

2. W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Komisji w formie głosowania. W tym trybie można powołać nie więcej niż jednego członka Komisji.

 

§ 29

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 • Kontrola działalności finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia.
 • Kontrola bieżącej działalności Zarządu.
 • Przyjmowanie rocznych sprawozdań i bilansów.
 • Składanie Zarządowi i Walnemu Zebraniu Członków informacji o wynikach kontroli.
 • Wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

§ 30

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 31

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

 

 

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 32

Majątek Stowarzyszenia składa się ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów a także dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

 

§ 33

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach służącą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Dochód z działalności gospodarczej powstały poprzez pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na działalność stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

 

§ 34

Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje na realizację celów statutowych wg zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 35

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj działający łącznie członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

§ 36

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 37

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

§ 38

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach, tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 70, poz. 855 z późniejszymi zmianami.

 

 

 


Drukuj   E-mail
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Towarzystwa Przyjaciół Szkoły przy Zaporze w Dębem
Tworzenie stron internetowych Pedros.com.pl